Spolek

Kassandra e.V.

od roku 1987

Naše

poslání

Asociace Kassandra e.V. byla založena v roce 1987 a je zřizovatelem a poskytovatelem specializovaného poradenského centra s celou řadou podpůrných služeb pro všechny osoby, kteří poskytují sexuální služby. Spolek a poradenské centrum jsou jediná centra pro sexuální  pracovnice a pracovníky v Bavorsku, která vznikla svépomocí. Důležitá rozhodnutí přijímá valná hromada. Externě asociaci zastupuje představenstvo.

Principem práce spolku Kassandra e.V. je  akceptace prostituce jako součásti společnosti. Přitom existuje jasný rozdíl mezi prostitucí jako sexuální službou za odměnu a sexuálním násilím, vykořisťováním a obchodováním s lidmi. Sexuální práce znamená jednání mezi dospělými.

po vzajemné dohodě Asociace Kassandra e.V. se zasazuje o důslednou nediskriminaci a dekriminalizaci sexuálních pracovníků, zlepšení pracovních a životních podmínek a stejné právní postavení sexuální práce s jinými výdělečnými činnostmi a zvýšení povědomí veřejnosti pro potřeby sexuálních pracovnic a pracovníků.

Vnímáme se jako poskytovatele služeb pro žadatele o radu v záležitostech týkajících se prostituce. Naše zařízení je otevřeno pro všechny osoby provádějící sexuální práci, a sice bez ohledu na sexuální orientaci, původ a/nebo etnickou skupinu.

Působíme také jako profesionální kontaktní osoby pro kanceláře, úřady a další instituce, kterým poskytujeme specifické odborné znalosti.

Práce poradenského centra Kassandra e.V. se orientuje na prostředí a potřeby osob poskytujících sexuální služby.

Klientky jsou dle potřeby (také anonymně) informovány, získávají poradenství, jsou podporovány, stabilizovány, profesionalizovány a doprovázeny. Práce poradenského centra si klade za cíl pomáhat klientům při samostatném rozhodování, rozvíjet možnosti řešení konfliktů a formovat životní podmínky a plánování budoucnosti sami, je-li to možné. V případě potřeby zprostředkujeme kontakt k dalším specializovaným poradnám.

Kulturní zprostředkování zohledňuje vysoký podíl sexuálních pracovnic a pracovníků z rodin migrantů. Tlumočnice a tlumočníci především nejprve podporují lepší navázání kontaktu a pomáhají při porozumění a překonání kulturních rozdílů. Integrace migrantů je cílem/výsledkem poradenské práce.

Uctivý a nikoli blahosklonný přístup při jednání se sexuálními pracovnicemi a pracovníky je předpokladem pro důvěryhodný a nízkoprahový přístup. To je také posíleno  spoluprací s osobami s vlastní zkušeností v prostituci.

Kassandra e.V. je součástí různých sítí, výborů a pracovních skupin. V regionálním a nadregionálním systému podpory udržujeme úzkou a dobrou spolupráci s ostatními organizacemi, abychom našim klientkám a klientům mohli nabídnout komplexní podporu a poradenství.

Dodržování ochrany osobních údajů a zachování mlčenlivosti je samozřejmostí.

S poskytnutými dary a veřejnými prostředky zacházíme zodpovědně a vedeme evidenci výdajů a příjmů.

Kvalitu práce zajišťuje řízení kvality.

Náš

příběh

Dlouhá historie doby před vznikem Kassandra e.V.

1987

Po celém světě roste hysterie ohledně AIDS. Stále neexistují žádné léky. Mnoho lidí se bojí. V Bavorsku jsou nařízeny povinné testy AIDS u „podezřelých z nákazy“. Infekcím HIV (a jiným pohlavně přenosným infekcím), na rozdíl například od nakažení tuberkulózou nebo spalničkami, lze poměrně snadno zabránit preventivním chováním (= použití kondomu). Nicméně pouze prostitutky jsou nyní považováni za „podezřelé z nákazy“ a jsou pravidelně kontrolováni (a občas uživatelé drog). Prostitutky se cítí diskriminovaní. Tvrdí: pracujeme profesionálně, požadujeme od svých zákazníků používání kondomů – nejsme více postiženi HIV než ostatní lidé!

Povinné testy AIDS jsou prosazovány v případě nedostavení  pomocí policejního pátrání a „nuceným předvedením“. Kromě HIV se testuje také syfilis a kromě toho se provádějí vaginální stěrové testy – v případě odmítnutí i proti vůli dotyčných osob.

Současně se v oblasti veřejného zdraví vyvíjí kultura anonymního (a dobrovolného) testování AIDS pro veřejnost

Historie vzniku spolku Kassandra e.V.

1987

To stačí! Organizujeme se! Přibližně deset z prostituce a jiných profesí (50:50) zakládá asociaci a zřizuje poradenské centrum pro sexuální pracovnice a pracovníky. Jméno „Kassandra“ připomíná stejnojmennou věštkyni z Tróje, jejímž proroctvím nikdo nevěřil. To je přesně to, co jsme cítili při obecném podezření na šíření AIDS.

1987/1993

Zpochybňujeme úměrnost povinných vyšetření u sexuálních pracovnic a pracovníků a jsme úspěšní. Celostátní studie o povinných vyšetřeních více než 9000 prostitutek prokazuje, že jsou ještě méně infikováni virem HIV/STI°° než příslušníci jiných skupin osob! „Povinné vyšetření prostituujících osob zcela míjí epidemiologicky relevantní skupiny,“ byl závěr s výzvou o zrušení jakéhokoli povinného vyšetření.

Mezitím sexuální pracovnice a pracovníci po celém světě protestují heslem:

The virus is   N O T   on the  D o l l a r - B i l l s !

2001
A konečně právní důsledky:</701> zrušení všech povinných testů
°°° a zavedení anonymních a bezplatných testů
HIV/STI°° pro všechny osoby se zvláštním rizikem infekce°°°°

Zákon o ochraně před infekcemi z roku 2001, § 19
° Trossen, 1993 (v té době vedoucí Zdravotního úřadu ve Wiesbadenu, zjišťoval od roku 1991 čísla od dalších celostátních zdravotnických oddělení) https://www.peterlang.com/view/title/39135?tab=aboutauthor (ISBN 978-3-631-45470-1)
°° STI = sexually transmitted infections = obecný termín pro pohlavně přenosné infekce
°°° na základě „spolkového zákona o epidemii“ a „zákona o osobách s pohlavní chorobou“, ve kterém nebyly prostituující se osoby nikdy přímo pojmenovány
°°°° ukotveno v zákoně o ochraně před infekcemi § 19

V oblasti profesionální sexuální práce požadujeme rovná práva a práva v oblasti sociálního pojištění pro prostituující se osoby s ostatními výdělečně činnými osobami a zrušení všech zvláštních zákonů v trestním právu.

Sdružení prostitutek a prostitutů si stěžují, že v trestním zákoníku nebyly dosud zrušeny všechny zvláštní zákony. Cítíme se diskriminováni jejich existencí. Pro naši ochranu nám stačí stejné zákony, které platí i pro ostatní občany: Zranění, znásilnění, nátlak, podvod atd.

Členství v spolku

Těšíme se na nové členy, kteří se chtějí zapojit a stát se součástí našeho týmu! Těšíme se na Vás a Vaši pomoc.

Sponzorské členství

Bez finanční podpory by naše předchozí projekty nebyly realizovatelné. Děkujeme každému dárci za pomoc!

Naši

podporovatelé a sponzoři